GEBRUIKERSREGLEMENT BIBLIOTHEEK MAASEIK

Reglement vanaf 28 maart 2019

ARTIKEL 1 - SAMENWERKINGSVERBAND BIBLIOTHEKEN IN LIMBURG
Bibliotheek Maaseik participeert aan een samenwerkingsverband tussen een aantal Limburgse bibliotheken. Dit
samenwerkingsverband houdt in dat gebruikers die ingeschreven zijn in één van de deelnemende bibliotheken
recht hebben op een gratis lidmaatschap in de andere deelnemende bibliotheken.

ARTIKEL 2 - GEBRUIKERSREGLEMENT
Dit reglement is van toepassing in Bibliotheek Maaseik, die de volgende vestigingen omvat:
- hoofdbibliotheek Maaseik, Bleumerstraat 68, 3680 Maaseik
- Filiaal Neeroeteren, Scholtisplein 1 A, 3680 Maaseik

De tarieven die gehanteerd worden in de bibliotheek, worden door de gemeenteraad van Maaseik vastgesteld
in een gemeentelijk retributiereglement. Dat maakt integraal deel uit van dit gebruikersreglement, en wordt
toegevoegd als bijlage.

Ook de bijlage met de sluitingsdagen en openingstijden van Bibliotheek Maaseik is een onderdeel van dit
gebruikersreglement.

ARTIKEL 3 - TOEGANKELIJKHEID
De Bibliotheek Maaseik is vrij toegankelijk en de aanwezige materialen en informatiebronnen zijn vrij
raadpleegbaar. De afdeling voor volwassenen is toegankelijk voor kinderen (- 12 jaar) onder begeleiding van een
volwassene.

Alleen wie 15 minuten voor sluitingstijd in de bib aanwezig is, kan op volledige dienstverlening rekenen.

ARTIKEL 4 – LIDMAATSCHAP EN DIENSTVERLENING
Een lidmaatschap is verkrijgbaar op vertoon van de identiteitskaart of wettelijke verblijfsvergunning en is 12
maanden geldig vanaf de inschrijfdatum. Aan het lidmaatschap zijn retributietarieven verbonden.
Een minderjarige schrijft zich in onder de verantwoordelijkheid van een ouder of voogd.

Van zodra een gebruiker lid is van Bibliotheek Maaseik, maakt hij/zij gebruik van de identiteitskaart als lidkaart.
Indien dit niet mogelijk is, ontvangt de gebruiker een lidkaart.

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk: de bibliotheekgebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn
lidkaart.

Veranderingen van contactgegevens deelt de bibliotheekgebruiker onmiddellijk mee en verlies of diefstal meldt
hij meteen aan de bibliotheek. Om misbruik te vermijden, wordt de lidkaart onmiddellijk geblokkeerd.

Bij verlies van de kaart zonder melding aan het bibliotheekpersoneel blijft de lener verantwoordelijk voor
eventueel misbruik.

Het lidmaatschap geeft recht op het uitlenen en reserveren van materialen, het raadplegen van digitale
informatie, het gebruik van de internetpc’s, kopieerapparaten, printers, scanners, wifi en andere apparaten die
ter beschikking worden gesteld. In het kader van de leesbevorderingsopdracht van de bibliotheek zijn een aantal
voorzieningen en diensten voorbehouden voor specifieke doelgroepen. Hiertoe gelden specifieke regelingen.

Voor het gebruik van de infrastructuur, het internet en de diensten van elke vestiging van Bibliotheek Maaseik
volgt de bibliotheekgebruiker de richtlijnen van het personeel.
De bibliotheekgebruiker kan ter plaatse voor algemene informatie en begeleiding steeds een beroep doen op
het personeel.

Tarieven lidmaatschap en comfortdiensten: zie Retributiereglement bijlage 1 artikel 2

ARTIKEL 5 - AANTAL TE LENEN MATERIALEN
Elke lener kan in Bibliotheek Maaseik 20 materialen uitlenen. Kinderen tot 12 jaar kunnen enkel jeugdmaterialen
ontlenen. Tijdelijke of permanente afwijkingen op dit aantal zijn mogelijk voor specifieke deelcollecties. Bepaalde
materialen zijn niet uitleenbaar, zoals dagbladen, de nieuwste tijdschriftennummers, e.a.

ARTIKEL 6 - VERANTWOORDELIJKHEID MATERIALEN
De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende materialen en moet deze controleren op
beschadiging en volledigheid, alvorens de bibliotheek te verlaten. Bij twijfel verwittigt de lener het personeel om
te vermijden dat hij zelf aansprakelijk wordt gesteld.

De lener mag de uitgeleende materialen niet verder, aan derden, uitlenen.

Bibliotheek Maaseik is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan hardware of software van de lener door
gebruik van geleende materialen zoals cd’s, dvd’s of games.

ARTIKEL 7 - AUTEURSWET
De bibliotheekgebruiker respecteert de bepalingen van de auteurswet. De volledige verantwoordelijkheid in
verband met het gebruik van de bibliotheekmaterialen ligt bij de gebruiker.

ARTIKEL 8 - VERLIES, BESCHADIGING
Voor beschadiging of verlies van materialen betaalt de lener een vergoeding: zie Retributiereglement bijlage 1
artikel 2

ARTIKEL 9 - LEENTERMIJN EN VERLENGEN
De uitleentermijn bedraagt 4 weken (28 dagen).

Verlengen – in de bibliotheek, telefonisch of via de online toepassing ‘Mijn Bibliotheek’ – kan 1 keer voor een
periode van 4 weken, voor zover de materialen niet gereserveerd zijn. De lener neemt zelf het initiatief voor de
verlenging van de leentermijn van de materialen. Telefonisch verlengen kan alleen tijdens de openingsuren.

Enkele dagen voor het verstrijken van de uitleentermijn ontvangt de lener automatisch een herinneringsmail
indien hij/zij het mailadres heeft doorgegeven. De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor
het al dan niet ontvangen van de e-mails.

ARTIKEL 10 - INLEVERBRIEVENBUS
De hoofdbibliotheek van Maaseik beschikt over een inleverbrievenbus. Leners kunnen de materialen die ze
uitleenden in de hoofdbibliotheek op ieder moment van de dag (24 uur op 24, 7 dagen op 7) inleveren via deze
bus, die zich aan de straatkant van de bibliotheek bevindt.

Materialen inleveren via de inleverbrievenbus doe je op eigen risico. Je ontvangt namelijk geen bonnetje
waarmee je kan aantonen dat materialen ingeleverd werden.

De registratie van de inlevering wordt door het personeel verwerkt tijdens de eerstvolgende dag waarop de
bibliotheek geopend is.

Kijk steeds goed na of alle materialen volledig zijn. Onvolledige materialen worden niet ingenomen!

De uitleentermijn van de materialen die je nog in je bezit hebt, wordt niet automatisch verlengd.

Te betalen vergoedingen blijven openstaan totdat je ze tijdens een volgend bibliotheekbezoek vereffent.

ARTIKEL 11 - OVERSCHRIJDEN LEENTERMIJN
Wie de leentermijn overschrijdt, betaalt een vergoeding alsook administratieve kosten. Het retributiegeld gaat
in op de dag na het verstrijken van de leentermijn. Bij betwisting van de inleverdatum zijn de gegevens van de
uitleenadministratie beslissend. Eén week na de inlevertermijn start de aanmaningsprocedure. Indien een lener
geen gevolg geeft aan de oproep, wordt de kostprijs van de uitgeleende materialen volledig in rekening gebracht.
De lener blijft in dat geval geblokkeerd totdat hij alle openstaande kosten heeft betaald.

Bij niet-betaling van de onbetwiste en opeisbare retributie zal deze ingevorderd worden overeenkomstig artikel
177 2° van het decreet lokaal bestuur en het gemeentelijk retributiereglement ter invordering van fiscale en nietfiscale
schuldvorderingen.

Tarieven retributiegeld: zie Retributiereglement bijlage 1 artikel 2

ARTIKEL 12 - RESERVEREN
Reserveren - in de bibliotheek, telefonisch of via de online toepassing ‘Mijn Bibliotheek’ is mogelijk. Zowel
uitgeleende als aanwezige materialen kunnen gereserveerd worden. De lener kan gelijktijdig maximaal 5
materialen reserveren in Bibliotheek Maaseik. Gereserveerde materialen moeten binnen 7 kalenderdagen
afgehaald worden. Telefonisch reserveren kan alleen tijdens de openingsuren.
Tarieven reservering: zie Retributiereglement bijlage 1 artikel 2

ARTIKEL 13 - INTERBIBLIOTHECAIR LEENVERKEER (IBL)
Materialen uit andere bibliotheken kan de lener aanvragen via het interbibliothecair leenverkeer. De hieraan
verbonden kosten vallen ten laste van de lener, ook bij het niet afhalen van de gevraagde materialen.

Zodra het gevraagde item ter plaatste is, krijgt de lener 7 kalenderdagen de tijd om het item af te halen. De
uitleentermijn van deze materialen wordt door de versturende bibliotheek bepaald en dient te worden
gerespecteerd daar een verlenging hier niet mogelijk is.

Tarieven IBL: zie Retributiereglement bijlage 1 artikel 2

ARTIKEL 14 - GEDRAGSCODE
Elke bibliotheekgebruiker zorgt ervoor dat de sfeer in de bibliotheek niet verstoord wordt. We verwachten dat
iedere bezoeker zich houdt aan de vooropgestelde gedragscode.
- Roken is verboden.
- Eten en drinken zijn enkel toegestaan in een daarvoor voorziene ruimte.
- Dieren zijn niet toegelaten, met uitzondering van assistentiehonden.
- De stilte moet gerespecteerd worden. Roepen is niet toegestaan.
- Bibliotheekcollecties worden met respect behandeld. Het invullen van puzzels, kruiswoordraadsels
e.d. in de aanwezige dagbladen en tijdschriften is niet toegestaan.
- Het meubilair wordt met respect behandeld. Je mag zitten op de stoelen en zetels, niet op de
zetelleuningen, vensterbanken, werkbanken of tafels. De zetels, stoelen en tafels mogen niet
verplaatst worden.
- Het gebruik van mobiele telefoontoestellen is enkel toegelaten in de daarvoor voorziene ruimte.
- De toiletten zijn vrij toegankelijk voor elke bezoeker op voorwaarde dat met respect wordt omgegaan
met de voorzieningen. Hygiënische verbanden, papieren zakdoekjes e.d. mogen niet in de toiletten
geworpen worden. Gebruik hiervoor de daarvoor voorziene vuilbakken.
- Kinderen jonger dan 12 jaar worden begeleid door een volwassene. De begeleider is gedurende het
volledige bibliotheekbezoek verantwoordelijk voor de kinderen.
- Elke schade of vernieling die wordt vastgesteld, hetzij door een bibliotheekmedewerker of een andere
bevoegde instantie, moet vergoed worden door de overtreder.

Bij het niet naleven van de bovenstaande richtlijnen krijgt de bibliotheekgebruiker eerst een verwittiging van een
bibliotheekmedewerker. Bij aanhoudende overlast wordt de bibliotheekgebruiker de toegang tot de bibliotheek
ontzegd voor de rest van de dag. In geval van ernstige overlast kan de bibliotheekgebruiker voor een langere
periode de toegang tot de bibliotheek ontzegd worden.

ARTIKEL 15 - ORDE
De bibliotheekgebruiker wordt aangeraden om tassen, boekentassen, jassen, paraplu’s, e.d. in de vestiaire op te
bergen, of op een daartoe bestemde plaats.

ARTIKEL 16 - ONGEVALLEN, VERLIES EN DIEFSTAL VAN PERSOONLIJKE EIGENDOMMEN
De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen van de
bibliotheekgebruikers.

ARTIKEL 17 - OPENINGSTIJDEN EN SLUITINGSDAGEN
De openingstijden en sluitingsdagen van Bibliotheek Maaseik worden vastgelegd door het college van
burgemeester en schepenen van de Stad Maaseik. Ze worden tijdig aan de bibliotheekgebruiker
gecommuniceerd en kunnen ook geraadpleegd worden op https://maaseik.bibliotheek.be
Openingstijden en sluitingsdagen: zie bijlage 2


ARTIKEL 18 - BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER
De wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van toepassing.
De bibliotheekgebruiker gaat akkoord met het gebruik van de door hem ter beschikking gestelde persoonlijke
gegevens, in zoverre dit nodig is voor de werking van de bibliotheek. De gebruiker kan deze gegevens inkijken en
verbeteren.

De bibliotheekgebruiker kan zelf zijn leenhistoriek bewaren in de online toepassing ‘Mijn Bibliotheek’, indien hij
dit wenst.

De individuele uitleengegevens worden slechts bewaard voor de periode dat de documenten zijn uitgeleend, of
zolang dat de bibliotheekgebruiker nog een openstaande rekening heeft.

Enkel met de schriftelijke toestemming van de bibliotheekgebruiker mag de bibliotheek de uitleengegevens
bijhouden voor persoonlijk gebruik van de aanvrager of voor wetenschappelijk onderzoek.

ARTIKEL 19 – INTERNET EN WIFI IN DE BIB
Internetcomputers zijn gratis beschikbaar tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

Elke ingeschreven gebruiker ouder dan 12 jaar heeft de mogelijkheid om na voorlegging van zijn/haar geldige
bibliotheekpas, en voor zover de infrastructuur dit toelaat, 120 minuten per dag gratis gebruik te maken van een
computer met internetverbinding in de bibliotheek.

Indien een bezoeker gebruik maakt van een internetcomputer met de bibliotheekpas van een andere gebruiker
leidt dit tot blokkering van zowel het eigen lidmaatschap als het lidmaatschap van de betreffende lener.

Reservaties voor het gebruik van internet kunnen enkel ter plaatse geregeld worden. Wie te laat komt voor een
gereserveerde sessie, verliest het niet-gebruikte deel van de gereserveerde sessie.

Informatie uit Internet kan via een printer worden afgedrukt op papier dat door de bibliotheek ter beschikking
wordt gesteld aan dezelfde prijs als voor een fotokopie. Elke pagina waarvoor een drukopdracht wordt gegeven,
moet betaald worden. Printen is enkel mogelijk bij gebruik van de internetcomputers die door de bibliotheek
beschikbaar gesteld worden.

Bibliotheek Maaseik beschikt over wifi (draadloos internet). Alle bezoekers mogen gratis onbeperkt gebruik
maken van dit draadloos netwerk tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

De gebruiker moet al het nodige doen om de internettoegang normaal te laten functioneren. De studiesfeer in
de bibliotheek mag niet verstoord worden. Daarom is het niet toegestaan om met meerdere personen achter
één internetcomputer plaats te nemen. Het is ook niet toegestaan om activiteiten op het internet uit te oefenen
die andere bibliotheekbezoekers kunnen hinderen. Aan de balie zijn hoofdtelefoons beschikbaar voor activiteiten
waarbij geluid vereist is.

Het niet naleven van deze richtlijnen of het misbruiken van de computer of de internettoegang leidt tot sancties,
afhankelijk van de aard van de inbreuk. Bij vaststelling van schade aan apparatuur en/of software bepaalt de
bibliothecaris, bijgestaan door de systeembeheerder, de te betalen vergoeding en eventuele sancties.

De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van of het niet
optimaal functioneren van internet.

Elke internetgebruiker is zelf verantwoordelijk voor het zoeken en beoordelen van de resultaten van de
zoekacties. De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van de websites.

Met betrekking tot internetgebruik kan het bibliotheekpersoneel behulpzaam zijn met algemene
zoeksuggesties. Het bibliotheekpersoneel is evenwel niet beschikbaar om gebruikers individueel op te leiden tot
het gebruik van internet.

De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor eventuele inbreuken of misbruiken, voor het verlies van gegevens
of voor directe of indirecte schade ten gevolge van het gebruik van de internettoegang in de bibliotheek ligt bij
de gebruiker.

Alle onvoorziene gevallen worden geregeld door de bibliothecaris, en indien nodig door het college van
burgemeester en schepenen.

ARTIKEL 20 - AKKOORD MET HET REGLEMENT
Door zich in te schrijven verklaart de gebruiker van de bibliotheek zich akkoord met dit reglement, waarvan hij
een digitaal of papieren exemplaar ontvangt bij inschrijving of op verzoek. Het reglement is steeds raadpleegbaar
op de website van de bibliotheek.

Alle onvoorziene gevallen worden geregeld door de bibliothecaris, en indien nodig door het college van
burgemeester en schepenen.

Het college van burgemeester en schepenen kan op voorstel van de bibliothecaris het lidmaatschap tijdelijk of
definitief intrekken en de toegang tot de bibliotheek ontzeggen wanneer de bibliotheekgebruiker zich niet schikt
naar de bepalingen i.v.m. het gebruik van de bibliotheek. De betrokkene wordt hiervan schriftelijk in kennis
gesteld.

Tegen deze beslissing is beroep mogelijk bij het Beheersorgaan van het Cultuurcentrum en Bibliotheek Maaseik.
In afwachting van de uitspraak in beroep blijft de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van
kracht.

ARTIKEL 21 - INWERKINGTREDING REGLEMENT
Dit gebruikersreglement treedt in werking op 28 maart 2019.
Alle voorgaande gebruikersreglementen worden door dit reglement opgeheven.

Goedgekeurd door de Gemeenteraad van Stad Maaseik op 25 februari 2019.
Namens de Gemeenteraad

Raymond Corstjens
algemeen directeur

Johan Tollenaere
burgemeester

Bijlage 1: Retributiereglement Bibliotheek Maaseik

Artikel 1

Vanaf 28 maart 2019 wordt er een retributie geheven door Bibliotheek Maaseik.

Artikel 2

De retributie bedraagt:

reglement retributiereglement bijlage

Bijlage 2: Openingstijden en sluitingsdagen Bibliotheek Maaseik

Artikel 1
Bibliotheek Maaseik is jaarlijks gesloten op volgende dagen:
1 januari (nieuwjaarsdag), Pasen en paasmaandag, O.L.H.-Hemelvaart en de vrijdag na O.L.H.-Hemelvaart,
Pinksteren, pinkstermaandag, 1 mei (Feest van de Arbeid), 11 juli (Feest van Vlaamse Gemeenschap), 21 juli
(Nationale Feestdag), 15 augustus (O.L.V.-Hemelvaart), 1 november (Allerheiligen), 2 november (Allerzielen),
11 november (Wapenstilstand), 25 december (Kerstmis) en 26 december (2e kerstdag).

Op 24 en 31 december sluit de bibliotheek om 17.00 uur.

Daarnaast zijn er in functie van vakantieperiodes en/of brugdagen, lokale evenementen of feestdagen,
teambuilding of vorming, extra sluitingsdagen en/of aangepaste openingstijden mogelijk. Die worden tijdig
gecommuniceerd via gedrukte en digitale communicatiekanalen.

Artikel 2
Bibliotheek Maaseik hanteert de volgende openingsuren van 1 september t.e.m. 30 juni:
 

regelement-deel-2.jpg